Zobrazit kategorie

Zpětný odběr elektrozařízení a baterií

Naše společnost je součástí kolektivních systémů REMA Systém, a.s. a REMA Battery, s.r.o., zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Sběrné dvory a další místa zpětného odpadu naleznete na mapě ZDE.

S ohledem na znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, umožňujeme našim zákazníkům bezplatně odevzdat starý spotřebič k likvidaci.

Při nákupu nového spotřebiče je tedy možné elektrospotřebiče stejného typu bezplatně odevzdat v kterékoli z našich prodejen (tj. kus za kus) kdykoli během provozní doby. Jedná-li se o spotřebiče, u něhož žádný z vnějších rozměrů nepřesahuje 25 cm, pak je možné tyto spotřebiče bez povinnosti nákupu bezplatně předat rovněž na kterékoli z našich prodejen.

Při nákupu elektrospotřebiče prostřednictvím internetu zajistíme zdarma odvoz obdobného spotřebiče (tj. kus za kus). Požadavek na odvoz a likvidaci starého spotřebiče je však nutné uvést do poznámky v objednávce tak, aby mohl být našimi pracovníky následně domluven termín a další podmínky odvozu spotřebiče. Odvoz je rovněž možné dohodnout telefonicky: 

tel.: +420 323 661 347,

nebo elektronicky

e-mail: hecht@hecht.cz

Elektrozařízení nesmí být odstraňována spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládána na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné látky použité v elektrozařízeních mohou mít škodlivý vliv na  životní prostředí a na lidské zdraví.

Od našich zákazníků provádíme zpětný odběr baterií a akumulátorů. Baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat v kterékoli naší prodejně HECHT – specialista na zahradu. Z hlediska ochrany životního prostředí je při nakládání Nevyhazovat do směsného odpadu - logos použitými bateriemi a akumulátory jejich recyklace.

Baterie ani akumulátory nepatří do směsného odpadu, proto byste na nich měli najít symbol přeškrtnuté popelnice, který vás na to upozorní:

Pokud je navíc vyznačen symbol Pb, Cd nebo Hg, znamená to, že baterie obsahují zvláště nebezpečné prvky olovo, kadmium a rtuť.