Zobrazit kategorie

Zásady zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních nabídek

 1. Informace o zpracování osobních údajů

Společnost HECHT MOTORS s.r.o., IČO: 614 61 661, se sídlem Za mlýnem 1562/25, 147 00 Praha 4, vydává za účelem informování svých zákazníků, příznivců a přátelů (dále společně jen „členové”) o zpracování jimi poskytnutých osobních údajů tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „zásady”).

Společnost HECHT MOTORS s.r.o. má v rámci zpracování osobních údajů postavení správce osobních údajů (dále jen „správce”). 

Cílem těchto zásad je poskytnout členům informaci zejména o tom, jakým způsobem, v jakém rozsahu, za jakými účely a jakými subjekty jsou osobní údaje zpracovávány. Tyto zásady se použijí na tyto procesy zpracování osobních údajů:

 1. prostá registrace člena za účelem jeho rozpoznání při nákupu na e-shopu,
 2. nákup prostřednictvím e-shopu správce,
 3. zasílání newsletterů-aktualit a obchodních sdělení v souvislost s činností správce a jím prodávanými výrobky a produkty a členství v bonusovém programu

Člen tak bude mít ucelený přehled o zpracování jím poskytnutých osobních údajů.  V neposlední řadě budou členové v těchto zásadách informováni o svých právech vyplývajících ze zpracování osobních údajů a způsobech jejich uplatňování.

Správce tímto prohlašuje, že zpracování osobních údajů členů probíhá v souladu s právními předpisy České republiky a s evropskými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

 

 1. Právní důvody, účely, rozsah a doba zpracování osobních údajů

 

1. Uzavření kupní smlouvy

Správce zpracovává osobní údaje členů v případě, že členové provádí nákup zboží na e-shopu správce nacházejícího se na internetových stránkách: https://cz.hecht.cz/, a to za účelem realizace a vyřízení objednávky včetně dodání zboží či předání zboží k přepravě). Právním důvodem zpracování osobních údajů je uzavření kupní smlouvy (nákup v e-shopu).

O členech jsou pro shora uvedené účely zpracovávány tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • emailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • adresa bydliště včetně státu,
 • eventuelně adresní a identifikační údaje jiné osoby, na jejíž adresu má být zboží doručeno, liší-li se fakturační údaje od dodacích údajů.

Osobní údaje o členech jsou pro shora uvedené účely správcem zpracovávány po dobu trvání závazků vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy, povinností stanovených zákonem pro správce, jakožto pro prodávajícího, a dále ochrany a zachování práv členů a správce.

Členové mají v tomto případě povinnost osobní údaje poskytnout. Pokud by členové osobní údaje neposkytli, nemohlo by dojít k realizaci a vyřízení objednávky, v důsledku čehož by nemohlo dojít ani k dodání nebo převzetí zboží. Neposkytnou-li členové osobní údaje správci pro shora uvedený účel, nemohou provést nákup zboží na e-shopu.

2.Prostá registrace člena

Správce umožňuje členům, aby na internetových stránkách správce https://cz.hecht.cz/ provedli bez podmínky nákupu výrobků či produktů z e-shopu správce nebo zatrhnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely registraci, a to za účelem identifikace člena jako kupujícího a usnadnění nákupu člena tím způsobem, že nákup zboží realizovaný přihlášeným členem bude pohodlnější a rychlejší z důvodů automatického předvyplnění fakturačních a dodacích údajů.

Právním důvodem zpracování osobních údajů je proces směřující k uzavření kupní smlouvy. Účelem zpracování osobních údajů je potom zvýšení kvality služeb nabízených členům.

O členech jsou pro shora uvedené účely zpracovávány tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • emailová adresa,
 • telefonní číslo,
 • adresa bydliště včetně státu,
 • eventuelně adresní a identifikační údaje jiné osoby, na jejíž adresu má být zboží doručeno, liší-li se fakturační údaje od dodacích údajů,

Osobní údaje o členech jsou pro shora uvedený účel správcem zpracovávány po dobu existence jeho účtu založeného na internetových stránkách správce: https://cz.hecht.cz/.

Chtějí-li si členové vytvořit účet na internetových stránkách správce, a to za účelem identifikace kupujícího a usnadnění nákupu, musí shora uvedené osobní údaje správci poskytnout, bez jejich poskytnutí nemůže dojít k vytvoření účtu. Neposkytnou-li členové osobní údaje správci za tímto účelem, jsou členové i přesto oprávněni provádět nakup zboží na e-shopu správce, avšak pouze s tím rozdílem, že nebudou při nákupu předem automaticky identifikováni.

3. Marketingové účely a bonusový program

Právní důvod zpracování osobních údajů členů pro marketingové účely je založen na souhlasu se zpracováním osobních údajů. O členech jsou zpracovávány pouze ty osobní údaje, které správci pro marketingové účely (viz níže) tito členové poskytli nebo v budoucnu poskytnou.

Na základě souhlasu člena se zpracováním osobních údajů dochází ke zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení souvisejících se zbožím a službami nabízenými společností HECHT MOTORS s.r.o. a se zasíláním newsletterů a obchodních nabídek spojených se společností HECHT MOTORS s.r.o., resp. s jejími, popřípadě jí nabízenými produkty, výrobky a službami (dále společně jen „marketingové účely”). V rámci zpracování osobních údajů pro marketingové účely dochází k přímému kontaktování členů.

O členech jsou za shora uvedenými účely zpracovávány tyto osobní údaje:

 • emailová adresa, a to v případě zpracování osobních údajů pro marketingové účely elektronickou formou emailem,
 • jméno a příjmení, adresa bydliště včetně státu, a to v případě zpracování osobních údajů pro marketingové účely poštou.

Osobní údaje pro marketingové účely jsou správcem zpracovávány do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to z důvodu, že marketingové účely zahrnují rovněž informace o správci samotném a o jeho činnostech, Je tedy účelné, aby členové měli tyto informace k dispozici, pokud sami dříve neprojeví vůli tyto informace nedostávat cestou odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jelikož zpracování osobních údajů pro marketingové účely je vázáno na souhlas se zpracováním osobních údajů, není poskytnutí osobních údajů členy povinné a jejich neposkytnutí nemá žádný vliv např. na realizaci a vyřízení objednávek.

 

 1. Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ve většině případů zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě. Dále mohou být osobní údaje zpracovávány manuálně v písemné podobě.

Správce zpracovává osobní údaje v nejmenším možném rozsahu tak, aby byl naplněn účel zpracování osobních údajů uvedený v čl. 2 těchto zásad.

Osobní údaje členů nebudou při zpracování předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

Členové poskytují správci osobní údaje ke zpracování zcela dobrovolně. Pokud ovšem členové neposkytnou správci v některých případech osobní údaje např. pro účely uzavření kupní smlouvy, popřípadě k prosté registraci, nemůže dojít k uzavření kupní smlouvy, popřípadě k poskytnutí služeb za uvedeným účelem.

Naproti tomu neposkytnutí souhlasu správci se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely nemá na vznik kupní smlouvy žádný vliv.

Plný rozsah zpracovávaných osobních údajů získají členové dotazem učiněným způsobem dle čl. 9 těchto zásad.

 

 1. Cookies

V rámci webových stránek správce jsou používány rovněž tzv. cookies. Jako cookies jsou označovány malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě webových stránek uloženy do počítače správce. Cookies mohou obsahovat pouze informace, které jsou odesílány na počítač člena.  Prostřednictvím cookies nedochází k propojení s dalšími údaji (včetně osobních údajů), ledaže by s takovým postupem člen výslovně projevil souhlas.

Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu webových stránek správce.

Doba uložení cookies v počítači člena je dána jejich povahou. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). Tyto cookies existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny.

Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, které není delší než 13 měsíců od posledního využití cookies, případně do jejich manuálního smazání členem, dojde-li k tomuto smazání dříve. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Cookies neovlivní technické používání počítače a neobsahují žádné viry nebo jiné hrozby.

Na webových stránkách správce jsou používány tyto cookies:

Wordpress cookies – tyto cookies zlepšují uživatelský dojem a usnadňují prohlížení internetových stránek.

Google Analytics cookies – tyto cookies slouží pro vyhodnocení aktivity členů na webu

Google – tyto cookies jsou užívány pro reklamní účely.

Ukládání cookies je možné zakázat v nastavení webového prohlížeče. Pokud tak však člen učiní, mohou být některé funkce webových stránek nedostupné nebo může mít odmítnutí ukládání cookies vliv na snížení funkčnosti a uživatelské přívětivosti webu.

 

 1. Prohlášení o bezpečnosti

Správce prohlašuje, že se všemi osobními údaji, které od členů získá, nakládá jako s přísně důvěrnými v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Správce přijal všechna nezbytná bezpečnostní a organizační opatření, aby osobní údaje členů chránil před jejich zneužitím, ztrátou či zničením. 

Správce zvolil tento způsob zabezpečení svých internetových stránek: SSL certifikace. Na základě tohoto zabezpečení jsou osobní údaje členů chráněny dostatečným způsobem před jejich ztrátou, zničením, poškozením nebo zneužitím pro případ útoků přes web správce.

 

 1. Seznam zpracovatelů osobních údajů

Osobní údaje členů budou předávány třetím osobám pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, nebo pokud s tím předem vyslovili členové souhlas. V rámci realizace a vyřízení objednávky a dále v případě zasílání newsletterů obdrží správcem vybrané subjekty, jako např. logistické firmy, dopravci, agentury pro rozesílání newsletterů, potřebné údaje, aby mohla být daná služba pro členy realizovaná.

Takto získané údaje smí níže uvedené obchodní společnosti použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením objednávky členů, popřípadě ke splnění dalších účelů uvedených v čl. 2 těchto zásad.

Na zpracování osobních údajů se vedle správce podílejí i smluvní partneři kteří:

 • spravují hosting a servis námi používaných softwarových aplikací
 • zajišťují dodání objednaného zboží (dopravci, výdejní místa)
 • zajišťují rozesílání obchodních a reklamních materiálů
 • zajišťují vyřízení vámi podaných reklamací (výrobci, dodavatelé, smluvní servisy)
 • zajišťují on-line platební služby nebo splátkový prodej
 • spravují námi využívané cloudové služby
 • pro nás zajišťují analytické služby pro optimalizaci našich webů a relevantní zobrazení reklamy
 • nám poskytují právní služby zejména pro ochranu právem chráněných zájmů

V odůvodněných případech v souladu s platnými právními předpisy musí naše společnost poskytnout údaje orgánům, které mají právo na zpřístupnění, nebo poskytnutí osobních údajů, zejména orgány státní správy, orgány činné v trestním řízení, správní orgány provádějící kontrolu, nebo orgány vedoucí správní řízení.

 

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje členů jsou zpracovávány po dobu uvedenou u jednotlivých účelů zpracování osobních údajů de čl. 2 těchto zásad. Před uplynutím této doby dochází k zastavení nebo přerušení zpracování osobních údajů v nejvyšším možném rozsahu, jakmile daný člen odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo uplatní některá ze svých práv uvedených v čl. 9. těchto zásad, pokud bude mít toto uplatnění za následek omezení, přerušení nebo zastavení zpracování osobních údajů.

Dojde-li ke skutečnosti, která bude mít za následek omezení, přerušení nebo zastavení zpracování osobních údajů, bude správce zpracovávat osobní údaje daného člena pouze v nezbytném rozsahu, po nezbytně dlouhou dobu a pouze za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce. Jakmile pomine i tento účel zpracování osobních údajů, provede správce jejich likvidaci.

 

 1. Odvolání souhlasu

Svůj souhlas udělený pro marketingové účely může člen snadno odvolat zasláním emailu na adresu: hecht@hecht.cz  s uvedením informace, že člen odvolává svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 1. Práva členů

Právo na přístup. Člen má právo získat od správce potvrzení, zda dochází ke zpracování jeho osobních údajů, a pokud ano, má právo na přístup k těmto informacím a v souvislosti s tím rovněž požadovat zejména sdělení příjemců, kterým tyto osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.

 

Právo na kopii. V případě, že nedojde k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, má člen právo požadovat po správci kopii zpracovávaných osobních údajů, které se jej týkají.

 

Právo na opravu a doplnění. Člen má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jej týkají, a to na základě vlastního oznámení nebo jiného hodnověrného zjištění správce. Člen má vedle práva na opravu osobních údajů, které se jej týkají, rovněž právo na jejich doplnění, pokud jsou již poskytnuté a zpracovávané osobní údaje neúplné.

 

Právo na výmaz. V okamžiku, kdy již správce zpracovávané osobní údaje týkající se člena pro shora uvedené účely nepotřebuje a není žádného dalšího oprávněného důvodu pro jejich zpracování správcem, tyto osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, byl souhlas s jejich zpracováním odvolán, nebo po vznesené námitce nejsou důvody pro jejich další zpracování, má člen právo po správci požadovat, aby takové osobní údaje byly vymazány, resp. dostatečně zabezpečeny před jejich zpracováním, popřípadě znepřístupněny. Správce má právo tento požadavek odmítnout, trvá-li stále důvod pro jejich zpracování. Výmaz nebude proveden, pokud osobní údaje týkající se člena musí být ze strany správce zpracovávány za účelem určení, výkonu nebo obhajoby nároků, či plnění právní povinnosti správce.

Právo na omezené zpracování. V případě, že by se člen dozvěděl, že jeho osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné, popřípadě jejich zpracování protiprávní, či nepotřebné, popřípadě byla-li podána námitka, může člen do doby, než dojde k řádně odůvodněnému postupu správce, nebo rozhodnutí o námitce, požadovat, aby správce v uvedeném rozsahu omezil zpracování těchto osobních údajů, avšak pouze v nejmenším přípustném rozsahu.

Právo na přenositelnost. Člen má právo získat osobní údaje, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci. Stejně tak má člen právo, aby správce předal tyto osobní údaje přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.

Právo podat námitku. Správce tímto člena výslovně poučuje o možnosti podat proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, námitku, avšak pouze v případě, že se jedná o takové zpracování osobních údajů probíhající z titulu oprávněného zájmu správce nebo ve veřejném zájmu. Dále má člen právo podat námitku, pokud jsou jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu, a to pro tento marketing. Tato námitka se podává přímo ke správci. V námitce musí člen vylíčit, jaký negativní dopad na něj dané zpracování osobních údajů má.

Právo podat stížnost. Člen má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že došlo při zpracování osobních údajů, které se ho týkají, k porušení právních předpisů na ochranu osobních údajů.

 

 1. Uplatňování práv

Veškerá práva člena uvedená v těchto podmínkách a dále vyplývající ze zpracování osobních údajů, které se ho týkají, může člen uplatňovat prostřednictvím emailu na adresu: hecht@hecht.cz

 

 

HECHT MOTORS s.r.o.