Zobrazit kategorie

Jak na podzemní zavlažovací systém svépomocí?

Podzemní zavlažovací systémy přinášejí celou řadu výhod. Tou hlavní je bezesporu možnost automaticky zalévat zahradu, i když právě nejste doma. Je jedno, jestli jste v práci, nebo odjedete na dovolenou, nemusíte žádat ochotného souseda, zda by čas od času zahradu nezalil. Podzemní zavlažovací systém nikde nepřekáží, při sekání trávy se nemusíte bát, že jej sekačkou poškodíte, nemusíte složitě manipulovat se zahradní hadicí, která se zachytí vždy, když to nejméně potřebujete, navíc zpravidla o čerstvě vykvetlé květiny, které poláme. Podzemní zavlažovací systém je dokonale zarovnán s terénem, takže je prakticky neviditelný. Systém je naprosto bezhlučný, zavlažovat lze tedy i v noci, aniž by rušil sousedy. Dobře nastavený zavlažovací systém dokonce přinese úsporu vody, jelikož zahradu zalije rovnoměrně přesně odměřeným množstvím vody.

Návrh a instalaci podzemního zavlažovacího systému je lepší svěřit odborníkům, pokud se však přes veškerá rizika rozhodnete pustit do instalace sami, je nutné dodržet některé zásady. Ovšem i při dodržení těchto zásad nemusí být jisté, že vámi navržený a instalovaný systém bude pracovat správně. Různé zahrady mohou mít svá specifika, která nemusí být v tomto základním popisu zohledněna, proto mějte na paměti, že pokud už se rozhodnete pustit do stavby na vlastní pěst, činíte tak na vlastní zodpovědnost a riziko, že něco nebude fungovat, nesete jen vy sami.

 

Jak na to?

Prvním předpokladem pro vybudování zavlažovacího systému je zajištění dostatečného přísunu vody. Běžný zavlažovací systém potřebuje zajištění minimálního průtoku 25 – 30 l/min při tlaku ne menším, než 3 bar.

Pro zjištění tlaku ve vašem vodovodním systému je nutné použít tlakoměr umístěný například na kohoutek. Jestliže jste připojeni k veřejnému vodovodu, je nutné vzít v úvahu i fakt, že tlak ve vodovodu se může v průběhu dne měnit, podle aktuální spotřeby obyvatel.

Průtok vody lze změřit jednoduše pomocí stopek, kdy do nádoby zachytíme z plně otevřeného kohoutu na 20 sekund vodu. Zachycený objem vody změříme a vynásobíme 3x. Pokud tedy například za 20 sekund zachytíme 10 litrů vody, průtok za minutu je 30 litrů.

 V případě, že váš vodovod není schopen toto zajistit, může být řešením i vybudování nádrže o dostatečné kapacitě, která bude sloužit pro zásobování zavlažovacího systému. Takováto nádrž může být v průběhu dne postupně napouštěna vodou ze zdroje s nedostatečným průtokem a při zavlažování je předzásobená voda do systému vháněna čerpadlem s dostatečným výkonem. Při použití vhodných filtrů je možné do této nádrže svádět i dešťovou vodu, nebo užitkovou vodu z domovní čističky. Výhodou takovéhoto řešení je nejen úspora pitné vody, ale i fakt, že dešťová nebo odpadní voda, která by byla bezúčelně odvedena do kanalizačních systémů, je využita k zavlažování a voda je tak vracena do půdy. Nádrž musí mít samozřejmě dostatečnou kapacitu, aby vystačila minimálně na jeden zavlažovací cyklus. Mnohdy bývá problémem i kolísání tlaku v běžných domácích vodárnách, kde čerpadlo spíná a vypíná podle tlaku vody v tlakové nádrži. Je li zavlažovací systém připojen k takovémuto zdroji, rozdíly kolísání tlaku způsobí, že systém nemusí být efektívní. Pokud je studna dostatečně vydatná, problém lze řešit samostatným čerpadlem pro zavlažovací systém.

 

Návrh systému

Pro návrh budete potřebovat plánek pozemku ve vhodném měřítku. Ideální je plánek v měřítku 1:100, kde jeden centimetr na plánku představuje 1 metr ve skutečnosti. Vyhneme se tak složitému přepočítávání.  Rozstřikovací trysky podle zvoleného typu zavlažují v kruzích, nebo jejich výřezech, které jsou vymezeny udávaným úhlem. Tryska s rozstřikem 90° je tedy pro použití v rozích, tryska s rozstřikem 180°při hranici pozemku, tryska s rozstřikem 360° je pro otevřený prostor a podobně. Poloměr rozstřiku je ovlivněn tlakem vody, u postřikovačů je udávána tabulka, ve které jsou tyto hodnoty uvedeny. Při návrhu umístění trysek tedy musíme vycházet z tlaku, který bude systém napájet tak, aby byla zavlažována celá plocha pozemku.

U jednotlivých postřikovačů je rovněž uvedeno, jaký mají při konkrétním tlaku vody průtok. Druhým krokem tedy bude zajistit, aby součet průtoku všech trysek nepřekročil možnosti zásobení vodou.  Pokud je vodovod do systému schopen dodávat maximálně 30 l/min součet průtoků tryskami nesmí přesáhnout tuto hodnotu. Do plánku si proto podle tabulek u trysek zapište hodnoty průtoků.

Jestliže není možné napájet všechny trysky současně, bude nutné vytvořit několik samostatných oddělených větví, které se budou automaticky spouštět postupně tak, aby v jedné chvíli zavlažovalo současně jen tolik trysek, kolik je možné z vodovodu najednou napájet. Součet průtoků trysek na jedné větvi pak nesmí překročit možnosti napájení systému vodou. Pokud má být systém vyvážený, je ideální, pokud bude mít každá z větví stejnou spotřebu vody.

Pro menší travnaté plochy jsou lepší rozstřikovače – RAINJET, tam kde je větší plocha použijeme výsuvné turbínové rozstřikovače – RAINJET. Když budete chtít použít mini-rotorové rozstřikovače – RAINJET, doporučujeme pro kvalitní zálivku překrytí od jednoho rozstřikovače k druhému. Tento typ je vhodný například při menším průtoku vody.


Pozor!  Na jednu větev neinstalujte v žádném případě trysky rozdílných typů, nebo trysky různých výrobců! Je nutné, aby trysky měly stejnou vydatnost zalévání, jinak bude docházet k tomu, že jedna tryska bude své okolí v nastaveném časovém úseku přemokřovat, další tryska za stejnou dobu nestihne pozemek zalít dostatečně.


Pozor na  pokles tlaku!

Důležité je rovněž při výpočtu nezapomenout na pokles tlaku v trubkách v závislosti na délce a průtoku. Proto je nutné použít trubky vhodného průměru, dynamický tlak musí být takový, aby mohly trysky fungovat správně. Tabulka ukazuje hodnoty, které musí být odečteny od statického tlaku (průtok je udáván v litrech za minutu):

Příkladně tedy - pokud použijeme trubku o průměru 1" (25 mm) a při průtoku vody 30l/min musíme na každých 10 metrů délky trubky odečíst 0,06 bar z tlaku.

Z tohoto je patrné, že průměr trubky pro rozvod je nutné použít s ohledem na celkovou délku jednotlivých větví tak, aby byl i na komnci větve stále ještě dostatečný tlak pro správnou funkci postřikovačů. Z tabulky je zřejmé, že rozvody o průměrech menších než 25 mm (1") jsou pro zavlažování zahrad , kde délka větve přesáhne 10 m prakticky nepoužitelné.


 

Pozor! Zavlažovací systém není umístěn v nezámrzné hloubce, je proto bezpodmínečně nutné zajistit, aby mohla voda ze systému odtékat. V nejnižším bodě každé větve se proto musí nainstalovat drenážní ventil, který je nutné  zajistit drenáží s vhodnou kapacitou pro vsakování odtékající vody. Tento ventil se automaticky otevírá při poklesu tlaku v potrubí a umožní vodě odtéct. Jakmile je systém aktivován, tlak v trubkách ventil uzavře. Tím je zajištěno, že v trubkách nezůstává žádná voda, která by mohla při zamrznutí systém poškodit.

 

Instalace

Každá z větví je zavírána a otvírána samostatným elektromagnetickým ventilem. Přívodní potrubí, ke kterému jsou ventily připojeny je vystaveno při uzavírání ventilů velkému tlaku, proto musí být vyrobeno z pevné trubky.  Zároveň platí obecné pravidlo, že ventily by měly mít větší průměr, než přívodní potrubí. Při příliš velkém tlaku předsadíme redukční ventil (výsuvné rozstřikovače RAINJET jsou navrženy pro tlak 1,5 – 3 Bary. Zároveň je nutné před ventily instalovat hlavní kohout, aby v případě poruchy nebo údržby mohl být celý systém bezpečně uzavřen. Elektromagnetické ventily se pečlivě uloží v zemi na ploché kameny, drť či kačírek. Nezapomeneme na přívodní kabely pro ovládání ventilů. Přes tento rozvod se před zasypáním systému položí šachta tak, aby měla vršek zároveň s terénem. Spodek šachty zasypat drtí tak, aby dovnitř nevnikala zemina.

Podle počtu ventilů, které je nutné ovládat, zvolíme řídící programovatelnou jednotku. Řídící jednotku umístníme v technické místnosti jako je například zahradní domek, garáž, sklep. Podle schématu v návodu zapojení konkrétní řídící jednotky připojíme na svorkovnici kabely od elektromagnetických ventilů.

Jakmile máte vyřešeny přívodní ventily, můžete přistoupit k instalaci potrubí. Nejprve pečlivě podle plánku na pozemku vyznačte polohu všech zavlažovacích trysek. Následně pomocí provázku, nebo vysypáním písku vyznačte trasu potrubí od ventilu po celé větvi příslušných trysek.

Pomocí rýče vykopejte po celé cestě potrubí kanál o hloubce alespoň 20 – 25 cm. Tato hloubka je dostatečná k tomu, aby systém chránila před mrazíky. Pokud chcete zabránit nadměrnému poškození trávníku, položte podle výkopu folii, na kterou budete ukládat vykopanou zeminu.

 

Rozložte podle výkopu všechny konektory, T spojky, odvodňovací ventily a další instalační materiál v místech, kde budou instalovány. Do výkopu umístěte trubky, od ventilů až po odvodňovací ventily, pečlivě je odřízněte pilkou na požadovanou délku (je lépe nechat si raději nějakou rezervu a délku v případě potřeby doupravit). Začistěte konce po řezu od pilin, hrany nejlépe srazte škrabkou, aby bylo zajištěno vodotěsné spojení. Piliny a nečistoty pečlivě odstraňte, pokud by v potrubí zůstaly, později by mohli ucpávat trysky.

Navrtávací pas T spojka

Podle průměru použitých trubek i podle použitých postřikovacích trysek se může lišit způsob instalace. Pro trubky o průměru 1“ nebo ¾“ je vhodné použít navrtávací pas.  Před instalací nahrávacího pasu je nutné do trubek v místě instalace postřikovače vyvrtat otvor o průměru 10 mm.  Jestliže jsou pro rozvod použity trubky jiných průměrů, mohou být pro připojení postřikovacích trysek použity T odbočky se šroubením. V takovém případě je nutné trubku v místě trysky přerušit.

Jakmile je vše připraveno, spojte jednotlivé díly dohromady a umístěte je do výkopu. Před osazením postřikovačů je vhodné každou větev propláchnout čistou vodou. Tím odstraníte případné špony po vrtání nebo řezání a další nečistoty, které by mohly v budoucnu ucpat postřikovací trysky. Postřikovací trysky je nutné umístit tak, aby byly svisle a v jedné rovině s povrchem země. Zatlučte vedle postřikovačů kolíky, ke kterým je přivážete a vyrovnáte. Výšku také můžete upravit nastavovacími spojkami, nebo trysku podsypete do správné výšky pískem.

Po té co jsou postřikovače osazeny ve správné výšce a zafixovány k dočasným kolíkům, můžeme přistoupit k testování. Otevřete postupně ventil do každé větve a zkontrolujte, zda je pozemek zavlažován rovnoměrně. Nejsou li třeba žádné změny, můžete celý systém opatrně zahrnout zeminou, odstranit dočasné kolíky, ke kterým byly přichyceny postřikovače a provést dokončovací úpravy. Nyní jen stačí nastavit frekvenci zavlažování na řídící jednotce a systém je připraven. Pokud to zvolená řídící jednotka umožní, je dobré do systému zapojit i dešťový senzor, který zajistí, aby zavlažování nebylo zbytečně spouštěno, pokud aktuálně pršelo a půda je tedy dostatečně vlhká.

 

Zpět na předchozí stránku