Zobrazit kategorie

Soutěž

Pravidla soutěže „Máte HECHT…“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a srozumitelná definice pravidel soutěže „Máte HECHT" (dále jen „soutěž"). Tato pravidla jsou jediným platným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 

Organizátorem soutěže je:

HECHT MOTORS s.r.o.

Za mlýnem 1562/25

147 00 Praha 4

ICO: 61461661

DIC: CZ61461661

(dále jen „organizátor")

 

1. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na celém území České republiky od 1.1. 2017 do 31.12. 2017 formou uveřejňování soutěžních otázek v časopisu ZAHRÁDKÁŘ.

2. Účast v soutěži

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18ti let s poštovní adresou na území České republiky, která splní uvedená pravidla soutěže

(dále jen „soutěžící").

 

3. Účast v soutěži

Soutěžící se může dobrovolně zúčastnit a zapojí se do soutěže tak, že v době konání soutěže odpoví nejpozději do každého 20. dne daného měsíce, emailem na adresu: soutez@hecht.cz, na soutěžní otázku uveřejněnou pro dané období v časopisu ZAHRÁDKÁŘ.

 

  • Emailová odpověď musí obsahovat:

Subjekt emailu – odpověď a měsíc, ve kterém je odpověď platná.

Příklad – odpověď na lednovou otázku musí mít v subjektu emailu uvedeno: Opověď leden

Správnou odpověď na soutěžní otázku

Jméno s příjmení soutěžícího

Město, ze kterého odesílatel soutěží

 

4. Výhra a nároky

Po ukončení každého soutěžního kola, tedy nejpozději do každého 20. dne v měsíci bude organizátorem soutěže ze všech správných doručených odpovědí účastníků soutěže, kteří splnili stanovená pravidla soutěže, vylosován jeden výherce (a případný náhradník).

O své výhře, dárkovém poukazu na zboží v hodnotě 500,- Kč bude výherce obratem informován na uvedené emailové adrese, ze které přijde správná odpověď.  Poukaz obdrží doporučenou zásilkou na domluvnou adresu a může jej čerpat na kterékoliv z prodejen HECHT specialista na zahradu na celém území ČR.

V případě, že se nepodaří výherce opakovaně kontaktovat ve lhůtě 5 dnů od prvního oznámení a v této lhůtě ani výherce organizátora nebude kontaktovat zpětně, ztrácí výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch dalšího soutěžícího (náhradníka), který byl pro tyto účely vylosován.

 

 

5. Výhra

Dárkový poukaz v hodnotě 500,- Kč pro nákup zboží v celé síti prodejen HECHT specialista na zahradu.

Každý měsíc od ledna do prosince bude vylosován 1 soutěžící, který splnil podmínky a správně odpověděl na soutěžní otázku. Platnost poukazu jsou 3 měsíce

 

6. Obecné podmínky

a) Soutěžící se soutěže může účastnit opakovaně.

b) Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže.

c) Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny.

d) Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher. Výherce čerpá výhru výhradně na svou vlastní odpovědnost. Reklamace výhry je vyloučena.

e) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

f) Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

g) Účast v soutěži, ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

h) Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady.

i) Účastí v soutěži soutěžící výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s § 12 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění jeho jméno a příjmení v mediích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných výrobcích a službách, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy týkající se účastníků soutěže nebo i jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.)a to po dobu 3 let od ukončení soutěže.

j) Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii. V případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se takovému výherci neodevzdá. Pořadatel soutěže nezasílá výhry do zahraničí.

 

 

7. Kontakt


HECHT MOTORS  s.r.o.

U Mototechny 131

251 62 Mukařov – Tehovec

soutez@hecht.cz